Uchwała zarządu

zmiany uchwały nr 374/351/III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 23.02.2010r. w sprawie określenia zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie.
art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1590 z późn. zm.), art.70 a ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz.674 z późn. zm ), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz.430).
Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 8,0kB]