Postanowienie

uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla „zmiany sposobu użytkowania i przebudowy części parteru w budynku mieszkalno-usługowym z funkcji mieszkalnej na funkcję usługowo-handlową oraz dla rozbudowy budynku na parterze o funkcję usługowo
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 53 ust. 4 pkt 10, pkt 10a i ust. 5 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.)
Pełna treść dokumentu do pobrania [49,0kB]