Uchwała zarządu

Podjęcia decyzji o dofinansowaniu przedsięwzięć zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury w okresie od 9 stycznia 2007 r. do 9 lutego 2007 r.
Art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z późn.zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 z 2003 r. poz. 873 z późn. zm.), art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. d i art. 167 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 2005 r. poz. 2104 z póz. zm.) oraz Uchwała Nr III/2/14/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2007.
Pełna treść dokumentu do pobrania [4,0kB]