Postanowienie

uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza w obrębie wsi Babice
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 17 pkt 6 lit. b oraz art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami)
Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 58,0kB]