Postanowienie

uzgodnienie projektu „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie dawnej huty szkła w Złatnej”, w gminie Ujsoły
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 17 pkt 6 lit. b oraz art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.)
Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 114,0kB]