Regulamin przyznawania Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Śląskiego lub jego członkostwa w Komitecie Honorowym

Załącznik do Zarządzenia Marszałka Województwa Śląskiego  nr 00036/10  z dnia 31.03.2010r.

Regulamin przyznawania Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Śląskiego lub jego członkostwa w Komitecie Honorowym

§ 1

 1. Regulamin określa zasady:
  1. obejmowania imprez lub wydarzeń organizowanych na terenie województwa śląskiego patronatem Marszałka Województwa Śląskiego,
  2. przyjmowania członkostwa Marszałka Województwa Śląskiego w komitetach honorowych.
 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  1. Patronacie należy przez to rozumieć patronat Marszałka Województwa Śląskiego;
  2. Marszałku należy przez to rozumieć Marszałka Województwa Śląskiego;
  3. Wicemarszałku należy przez to rozumieć Wicemarszałka Województwa Śląskiego;
  4. Urzędzie należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego;
  5. Imprezie należy przez to rozumieć imprezę lub wydarzenie, które ubiega się o objęcie Patronatem;
  6. Wniosku należy przez to rozumieć wniosek o objęcie imprezy Patronatem;
  7. Opinii należy przez to rozumieć opinię merytorycznego wydziału Urzędu o zasadności przyznania Patronatu danej imprezie.

§ 2

 1. Patronatem mogą być objęte imprezy organizowane na terenie województwa śląskiego o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym.
 2. Patronat jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter imprezy.
 3. Przyznanie Honorowego Patronatu lub członkostwo w Komitecie Honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i organizacyjnego.

§ 3

 1. Patronat może być przyznany wyłącznie przez Marszałka.
 2. Informacja o przyznaniu Patronatu zamieszczana jest na stronach internetowych Urzędu.
 3. Za zgodą Marszałka impreza może zostać objęta patronatem Wicemarszałka lub Członka Zarządu Województwa Śląskiego szczególnie wtedy, gdy charakter imprezy wiąże się z merytorycznym zakresem czynności wykonywanych przez Wicemarszałka bądź Członka Zarządu Województwa Śląskiego.

§ 4

 1. Z wnioskiem występuje organizator przedsięwzięcia.
 2. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o honorowy patronat należy występować każdorazowo.
 3. Do wniosku należy dołączyć szczegółowy program przedsięwzięcia lub regulamin.
 4. Wniosek wraz z załącznikami powinien zostać złożony nie później niż na dwa miesiące przed planowaną datą organizacji imprezy. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Formularz wniosku, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.slaskie.pl/patronaty. Niezłożenie wniosku w formie wskazanej w załączniku nr 1 do regulaminu będzie skutkowało pozostawieniem podania bez rozpoznania.
 6. Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Gabinet Marszałka, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu z dopiskiem na kopercie „Patronat Honorowy".
 7. Złożone wnioski kierowane są do właściwych merytorycznie wydziałów Urzędu, które wydają opinię oraz sporządzają projekt odpowiedzi. Formularz opinii stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
 8. Marszałek podejmuje decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania Patronatu po zapoznaniu się z opinią.
 9. Organizator może zostać poproszony o złożenie dodatkowych wyjaśnień w sprawie planowanej imprezy. W takim przypadku termin, o którym mowa w ust. 10 biegnie od dnia otrzymania odpowiedzi od organizatora.
 10. O decyzji, o której mowa w ust. 8, organizator powiadamiany jest pisemnie nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. Decyzja nie wymaga uzasadnienia i nie ma od niej odwołania.

 § 5

 1. Organizator imprezy, której przyznany został Patronat, zobowiązany jest do poinformowania współorganizatorów i uczestników o przyznanym wyróżnieniu.
 2. Organizator imprezy objętej Patronatem ma obowiązek umieszczenia właściwego znaku graficznego, jak również informacji na ten temat we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie internetowej o której mowa w § 4 ust. 5 oraz zobowiązany jest zadbać o wzmiankowanie faktu otrzymania przyznanego wyróżnienia w przekazach medialnych dotyczących imprezy.
 3. Podczas trwania imprezy, której przyznany został Patronat, organizator ma obowiązek umieszczenia znaków promocyjnych Województwa Śląskiego w widocznym miejscu - znak graficzny do pobrania ze strony internetowej o której mowa w § 4 ust. 5.

§ 6

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Marszałek może, bez podania przyczyny odebrać przyznane uprzednio wyróżnienie. O odebraniu Patronatu organizator jest informowany niezwłocznie w formie pisemnej.
 2. Odebranie Patronatu nakłada na organizatora obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania wyróżnienia.

§ 7

Zasady dotyczące udzielania patronatów honorowych stosuje się odpowiednio do spraw związanych z udziałem Marszałka w komitetach honorowych.

Załączniki
Regulamin do pobrania [PDF 100,5kB]
Wniosek o przyznanie honorowego patronatu lub członkostwo w komitecie honorowym - pdf [PDF 128,5kB]
Wniosek o przyznanie honorowego patronatu lub członkostwo w komitecie honorowym - rtf [RTF 84,7kB]
Formularz opinii właściwego wydziału merytorycznego w sprawie wyróżnienia honorowego [PDF 89,2kB]