Regulamin działania WKUA V kadencji

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 24 /2017 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 22 marca 2017 r.

Regulamin działania

Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Województwa Śląskiego

V kadencji

§1

 1. Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna Województwa Śląskiego, zwana dalej ”WKUA”, jest organem doradczym Marszałka Województwa Śląskiego w sprawach zagospodarowania przestrzennego.
 2. WKUA powołana jest do:
  1. opiniowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa i jego zmian, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  2. opiniowania oceny realizacji inwestycji celu publicznego dokonywanej w ramach okresowej oceny planu zagospodarowania przestrzennego województwa, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  3. oceny prac konkursowych w dorocznym konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego”,
  4. wydawania innych opinii na potrzeby Marszałka Województwa Śląskiego.
 3. WKUA powołana jest na okres kadencji samorządu województwa.

§2

 1. Marszałek Województwa Śląskiego może odwołać członka WKUA z jej składu w razie:
  1. nieobecności członka WKUA na 5 posiedzeniach w roku,
  2. rezygnacji z funkcji członka WKUA,
  3. śmierci członka WKUA.

§3

 1. Posiedzenia WKUA zwoływane są odpowiednio do potrzeb wynikających z bieżących prac samorządu województwa.
 2. Marszałek Województwa Śląskiego w porozumieniu z Przewodniczącym WKUA ustala tematykę, termin i porządek posiedzeń.
 3. O tematyce, terminie, porządku i miejscu posiedzenia WKUA zawiadamia się jej członków za pośrednictwem poczty elektronicznej, co najmniej 7 dni wcześniej, dopuszcza się także powiadomienia telefoniczne.

§4

 1. Przewodniczący WKUA prowadzi posiedzenia WKUA.
 2. Przewodniczący WKUA reprezentuje WKUA na zewnątrz.
 3. W wypadku nieobecności Przewodniczącego pełnienie jego obowiązków należy do Zastępcy Przewodniczącego.

§5

 1. W posiedzeniach WKUA uczestniczą członkowie WKUA, przedstawiciele Biura ds. Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz przedstawiciele Zarządu Województwa Śląskiego.
 2. W posiedzeniach WKUA mogą uczestniczyć zaproszeni przedstawiciele organów, instytucji i jednostek oraz eksperci, odpowiednio do omawianego tematu.
 3. Obecni na posiedzeniu członkowie WKUA podpisują listę obecności.
 4. Członkowie WKUA oraz osoby wymienione w ust.2 nie otrzymują wynagrodzenia za udział w posiedzeniach WKUA.

§6

 1. WKUA wyraża swoje opinie w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków WKUA uprawnionych do głosowania.
 2. Uprawnionymi do głosowania są członkowie WKUA z wyłączeniem Zastępcy Przewodniczącego jako przedstawiciela Biura ds. Planowania Przestrzennego.
 3. Opinie WKUA zawarte są w protokole z posiedzenia, który podpisuje Przewodniczący WKUA lub Zastępca Przewodniczącego WKUA.
 4. Opinie WKUA wyrażane są na podstawie referatów, koreferatów, opinii lub ekspertyz przygotowanych przez członków WKUA oraz zaproszonych ekspertów.
 5. Marszałek Województwa Śląskiego w porozumieniu z Przewodniczącym WKUA wyznacza autora referatu, koreferatu, opinii lub ekspertyzy oraz ustala jego temat, zakres i termin wykonania.
 6. Opracowanie i wygłoszenie referatu, koreferatu, opinii lub ekspertyzy wykonywane jest na podstawie odpowiedniej umowy, zawartej zgodnie z ogólnymi zasadami prawa.

§7

 1. Obsługą techniczno-organizacyjną WKUA zajmuje się Biuro ds. Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, który:
  1. zapewnia organizację prac WKUA,
  2. prowadzi jej dokumentację,
  3. prowadzi korespondencję,
  4. sporządza protokoły z posiedzeń WKUA, o których mowa w § 6 ust.3.

§8

 1. Środki na wydatki związane z działalnością WKUA zabezpieczone są w planie finansowym Biura ds. Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
 2. Wysokość wynagrodzenia za przygotowanie i wygłoszenie referatu, koreferatu, opinii lub ekspertyzy, o których mowa w § 6 ust.4, 6 określa odpowiednia umowa.